அனிதா கு.கிருஷ்ணமூர்த்தி

எம்.ஏ.,(அரசியல்) எம்.பில்.(பொது நிர்வாகம்)

தலைவர்,திருப்பூர் தமிழ் இலக்கியச் சங்கம்

தலைவர்,அறிவே ஆயுதம்-தன்னம்பிக்கை பேரவை

     எழுத்தாளர் – பேச்சாளர் – பட்டிமன்ற நடுவர்

எழுதியுள்ள நூல்கள் : 66

ஒலி,ஒளிப்பேழைகள் : 35

படைப்புகள்

சொற்பொழிவுகள்